Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY
I

 

Regulamin eliminacji do

AMATORSKICH

MISTRZOSTW POLSKI

w NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

w konkurencji slalom gigant

 

KORBIEL覹

11 stycznia 2008 rok

 

 

 

 

 

 


ORGANIZATOR:

 

MIEJSKI O孯ODEK SPORTU I REKREACJI w 痀WCU

 


I.牋牋 ORGANIZATOR :

牋牋 MIEJSKI O孯ODEK SPORTU i REKREACJI w 痀WCU

牋牋 34-300 痽wiec, ul. Zielona 7, tel/fax 033 861-47-01

牋牋 www.mosir-zywiec.pl

牋牋 牋牋牋 WSP樱ORGANIZATORZY :

         SKI FULL 痀WIEC - JAN STR

         WYDZIA NARCIARSTWA POWSZECHNEGO PZN

II. 牋牋牋 TERMIN i MIEJSCE

Zawody zostan rozegrane w pi箃ek, 11stycznia 2008 roku w Korbielowie,

na stoku PILSKA przy wyci筭u krzese砶owym 凚ABA.

START DO PIERWSZEGO PRZEJAZDU godzina 12:00.

III. 牋牋 CEL:

牋牋牋 - eliminacje do AMP w narciarstwie alpejskim

牋牋牋 - popularyzacja regionu oraz sport體 zimowych

牋牋牋 - upowszechnianie aktywnego wypoczynku

- integracja 渞odowiska narciarskiego

IV.牋牋牋 WARUNKI UCZESTNICTWA:

牋牋 - uko馽zenie 18 lat

牋牋 - status narciarza amatora ( osoby, kt髍e minimum trzy lata nie by硑

牋牋牋 czynnymi zawodnikami)

牋牋 - terminowe zg硂szenie si do zawod體

牋牋 - dobry stan zdrowia ( za渨iadczenie lekarskie ew. o渨iadczenie)

牋牋 - w砤sny sprz阾 narciarski, odpowiednie umiej阾no渃i techniczne

- op砤cenie wpisowego

V.                 WPISOWE
Wpisowe w wysoko渃i 30 z硂tych od zawodnika p砤tne got體k w biurze zawod體. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

VI牋牋牋 ZGSZENIA :

         do dnia 10.01.2008 roku przyjmuje Dzia Imprez Sportowo-Rekreacyjnych

MOSiR , czynny w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30

tel. 033 861-47-01, e-mail: imprezy@mosir-zywiec.pl

         w dniu 11.01.2008 roku Biuro Zawod體 usytuowane b阣zie w Korbielowie,

w GOPR-體ce przy dolnej stacji wyci筭u krzese砶owego, weryfikacja zg硂sze, wydawanie numer體 startowych w godz. od 10:00 do 11:00.

VII. PRZEPROWADZENIE ZAWOD覹:

1. Zawody zostan przeprowadzone zgodnie z obowi箊uj筩ymi przepisami PZN

oraz Narciarskim Regulaminem Sportowym z wy彻czeniem liczby przejazd體

2. Pomiar czasu elektroniczny.

3. Wszyscy zawodnicy startuj na jednakowej trasie.

4. Lista startowa ustalona b阣zie w/g kolejno渃i zapisu w biurze zawod體.

5. Kolejno滄 start體 : KOBIETY grupa I, II, III ,

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 M石CZY廚I grupa I, II, III i IV

VIII. 牋牋牋牋牋牋牋 KLASYFIKACJA:

Zawody zostan rozegrane w trzech grupach wiekowych kobiet

oraz w czterech grupach wiekowych m昕czyzn.

Pierwsze osiem os骲 z najlepszym wynikiem w ka縟ej grupie eliminacyjnej kwalifikuje si do startu w Finale Amatorskich Mistrzostw Polski.

K O B I E T Y

g r u p a I牋牋 - kobiety od 46 lat

牋牋牋牋牋牋牋牋牋 zawodniczki urodzone w roku 1962 i wcze渘iej

g r u p a II- kobiety od 36 do 45 lat

牋牋 牋牋牋牋牋牋牋牋牋 zawodniczki urodzone w latach 1972 do 1963

g r u p a III- kobiety od 18 do 35 lat

牋牋 牋牋牋牋牋牋牋牋牋 zawodniczki urodzone w latach 1990 do 1973

M C Z Y N I

g r u p a I牋牋 - m昕czy焠i od 56 lat

牋牋 牋牋牋牋牋牋牋牋牋 zawodnicy urodzeni w roku 1952 i wcze渘iej

g r u p a II - m昕czy焠i od 46 do 55 lat

牋牋 牋牋牋牋牋牋牋牋牋 zawodnicy urodzeni w latach 1962 do 1953

g r u p a III - m昕czy焠i od 36 do 45 lat

牋牋 牋牋牋牋牋牋牋牋牋 zawodnicy urodzeni w latach 1972 do 1963

g r u p a IV- m昕czy焠i od 18 do 35 lat

牋牋 牋牋牋牋牋牋牋牋牋 zawodnicy urodzeni w latach 1990 do 1973

 

IX. NAGRODY:

牋牋牋 Zwyci陑ca ka縟ej grupy wiekowej otrzymuje pami箃kowy puchar

牋牋牋 Dla trzech najlepszych zawodnik體 w poszczeg髄nych grupach

牋牋牋 wiekowych organizator przewiduje drobne upominki rzeczowe.

 

X. UWAGI KO袰OWE :

1. WSZYSCY ZAWODNICY UBEZPIECZAJ SI NA WSNY KOSZT.

2. KOSZTY WYCI覹 NARCIARSKICH POKRYWAJ UCZESTNICY

ZAWOD覹. W BIURZE ZAWOD覹 B蔇ZIE MO疦A NABY

KARNETYNARCIARSKIE PO PROMOCYJNEJ CENIE.

3. KOMISJ S蔇ZIOWSK POWOJE ORGANIZATOR.

4. ZMIAN W REGULAMINIE MO疎 DOKONA TYLKO ORGANIZATOR.

5. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO INTERPRETACJI

POWY疭ZEGO REGULAMINU.

6. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWONIA

ZAWOD覹 W PRZYPADKU ZCH WARUNK覹 孨IEGOWYCH.

7. LISTA STARTOWA ZOSTANIE ZAMKNI蔜A W DNIU ZAWOD覹

O GODZINIE 11:00.

 

Footer