Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY
REGULAMIN

REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI牋 AMATOR覹

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

w konkurencji slalom gigant

F I N A 2008

 

Organizator: Polski Zwi箊ek Narciarski - Wydzia Narciarstwa Powszechnego

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Tatrza駍ki Zwi箊ek Narciarski Zakopane

Cel zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego牋牋牋牋牋牋牋牋

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska narciarskiego oraz

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.

Termin i miejsce zawod體: 20.04.2008 (niedziela) Zakopane - Kasprowy Wierch

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Start kobiet ok. godz. 9:30. Przewidywany start m昕czyzn

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 o godz. 10:00. Dok砤dne godziny startu zostan podane na odprawie przed牋牋牋牋

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 zawodami. Przewidywane zako馽zenie zawod體 o godz.16:00.

Informacja : Polski Zwi箊ek Narciarski Krak體

牋牋牋 Tatrza駍ki Zwi箊ek Narciarski Zakopane

 

Informacje w internecie: http://www.wnp.pzn.pl牋牋

 

Zg硂szenia ,op砤ty startowe , losowanie : Op砤ta startowa :50 z (zawiera miejsc體k)

UWAGA ZMIANA!!! - odprawa przeniesiona na Camping Pod Krokwia!!! Op砤ta startowa :50 z (zawiera miejsc體k) Biuro zawod體 i losowanie odb阣zie si 19.04.2008 na Campingu Pod Krokwi w Zakopanym zamiast jak planowano w lokalu TZN. Camping znajduje sie na przeciw biura TZN przy ul. Zeromskiego. Godziny nie ulegaj zmianie. Odprawa i losowanie o godz. 19:00. Zg硂szenia zawodnik體 wed硊g list z eliminacji. Na list startow mog by wpisane tylko osoby, kt髍e potwierdz start oraz op砤c op砤t w biurze zawod體 przed odpraw od godz. 17:00 do 18:30. Nie ma mo縧iwo渃i wpisania si e-mailem, faksem lub telefonicznie. Adres internetowy campingu: http://www.podkrokwia.pl/

 

Spos骲 przeprowadzenia zawod體: Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.

Odb阣 si dwa lub jeden przejazd slalomu giganta. (zale縩ie od ilo渃i zawodnik體).

 

Wyniki : We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg . rzeczywistego czasu przejazdu.

 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by pe硁oletnie osoby, kt髍e startuj筩 w eliminacjach mistrzostw zakwalifikowa硑 si do startu (miejsce w pierwszej 髎emce ka縟ej grupy). Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NW. Osoby kt髍e by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich trzech lat i mimo zakazu wystartuj w Mistrzostwach Polski Amator體 PZN otrzymaj zakaz startu w zawodach na okres pi阠iu lat. W przypadku startu mniej ni 6 zawodnik體 w kt髍ejkolwiek z grup dopuszcza si mo縧iwo滄 彻czenia grup wiekowych.

 

Podzia na grupy wiekowe:

牋牋牋牋牋 KOBIETY

GRUPA I牋牋牋牋 56 lat i wi阠ej (1952 - .......)

GRUPA I I牋牋牋 46 - 55 lat牋牋牋 (1962 - 1953)

GRUPA I I I牋牋 36 - 45 lat牋牋牋 (1972 - 1963)

GRUPA I V牋牋 18 - 35 lat牋牋牋 (1990 - 1973)

 

牋牋牋牋牋 M石CZY廚I牋牋牋牋牋牋牋牋

GRUPA I牋牋牋牋 66 lat i wi阠ej (1942 - 厖)

GRUPA I I牋牋牋 56 - 65 lat牋牋牋 (1952 - 1943)

GRUPA I I I牋牋 46 - 55 lat牋牋牋 (1962 - 1953)

GRUPA I V牋牋 36 - 45 lat牋牋牋 (1972- 1963)

GRUPA V牋牋牋 18 - 35 lat牋牋牋 (1990- 1973)

 

 

Ogl筪anie trasy: w dniu zawod體 od godz. 8:30 - 9:00, mo縠 odbywa si ze渓izgiem obok trasy, lub podchodzeniem od do硊. Jazda po trasie przez 渨iat硂 bramki grozi dyskwalifikacj zawodnika. Zawodnicy w czasie ogl筪ania musz範 mie za硂縪ne w spos骲 widoczny numery startowe.

 

Interpretacja regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體.

 

Nagrody i dyplomy: organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwyci陑com w ka縟ej grupie oraz dyplomy za ka縟e 10 miejsc w grupie wiekowej.

牋 Opracowanie: Piotr Bogusz

Footer