Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY
REGULAMIN

REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI牋 AMATOR覹

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

w konkurencji slalom gigant

E L I M I N A C J E牋 2008/2009

 

Organizator: Okr阦owe Zwi箊ki Narciarskie lub inne organizacje.

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋

Cel zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.

 

Termin i miejsce zawod體, zg硂szenia ,op砤ty startowe , losowanie: ustala organizator.

Informacje nale縴 poda drog elektroniczna w celu zamieszczenia na stronie internetowej zawod體: www.wnp.pzn.pl

 

Spos骲 przeprowadzenia zawod體: Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odb阣zie si jeden lub dwa przejazdy slalomu giganta. (zale縩ie od ilo渃i zg硂sze ustala organizator).

 

Wyniki :牋 We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg . rzeczywistego

czasu przejazdu. Pierwsze osiem os骲 w ka縟ej grupie w jednej z eliminacji牋 kwalifikuje si隊 do startu w Mistrzostwach Polski Amator體. Nie ogranicza si ilo渃i start體 w eliminacjach.牋

牋牋牋牋

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog範 by鏍 osoby , kt髍e uko馽zy硑 18 rok 縴cia牋牋牋 i nie by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich 3 lat. Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj範 ubezpieczenie si od NW.

 

Podzia na grupy wiekowe:

牋牋牋牋牋 KOBIETY

GRUPA I牋牋牋牋 46 lat i wi阠ej (1963 - ........)

GRUPA I I牋牋牋 36 - 45 lat牋牋牋 (1973 - 1964)

GRUPA I I I牋牋 18 - 35 lat牋牋牋 (1991 - 1974)

Istnieje mo縧iwo滄 stworzenia grupy wiekowej 1953 -厖 w przypadku zg硂szenia min.8 os骲 w takiej grupie.*

 

牋牋牋牋牋 M石CZY廚I牋牋牋牋牋牋牋牋

GRUPA I牋牋牋牋 56 lat i wi阠ej (1953 - 厖)

GRUPA I I牋牋牋 46 - 55 lat牋牋牋 (1963 - 1954)

GRUPA I I I牋牋 36 - 45 lat牋牋牋 (1973 - 1964)

GRUPA IV牋牋牋 18 - 35 lat牋牋牋 (1991 - 1974)

Istnieje mo縧iwo滄 stworzenia grupy wiekowej 1943 -厖 w przypadku zg硂szenia min.8 os骲 w takiej grupie.*

 

W przypadku ma砮j ilo渃i zg硂sze organizator zastrzega sobie prawo 彻czenia grup.

W ka縟ej grupie konieczne jest spisanie dok砤dnych rocznik體 ka縟ego zawodnika i przekazanie ich na listach wynik體 do organizatora fina丑w.

 

*Poniewa w fina砤ch planowane s grupy w rocznikach (1942 -.) w przypadku m昕czyzn oraz (1953 - ) w przypadku kobiet kwalifikacje w tych grupach uzyskuj osoby z eliminacji, kt髍e zmie渃i硑 si w pierwszych 髎emkach przy za硂縠niu istnienia tych grup.

 

Wyja渘ienie - przyk砤d: osoba ur. 1940 r. uzyska砤 miejsce 10 startuj筩 w grupie 56 lat i wi阠ej. Je縠li jednak w rocznikach 1942 i wi阠ej zmie渃i砤 si w pierwszej 髎emce mo縠 startowa w fina砤ch. Jest to u砤twienie dla naszych najstarszych zawodnik體. Spowodowane jest to du抗 ilo渃i os骲 w tym wieku na fina砤ch jednak proporcjonalnie niewielk ilo渃i podczas eliminacji.

 

Interpretacja regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體.

 

Organizator odprowadza na konto Polskiego Zwi箊ku Narciarskiego op砤t w wysoko渃i 5 z od ka縟ego uczestnika eliminacji.

 

Op砤ta przeznaczona jest na koszty organizacyjne.

 

Organizator przekazuje protoko硑 z eliminacji bezpo渞ednio po ich zako馽zeniu drog elektroniczna na adres wnp@pzn.pl (wg ustalonego wzoru w formacie excel).

 

 

 

opracowanie : Piotr Bogusz牋牋牋 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Przew. WNP PZN: Zbigniew Kucia

Footer