Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY
REGULAMIN

REGULAMIN FINASW

MISTRZOSTW POLSKI AMATOR覹 2008/2009

牋 W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

w konkurencji slalom gigant

Wyniki zostan podane r體nie w klasyfikacji 凪ASTERS

 

Organizator: Polski Zwi箊ek Narciarski Wydzia Narciarstwa Powszechnego

牋牋牋牋牋 牋牋牋 牋燬towarzyszenie Instruktor體 i Trener體 Narciarstwa PZN牋牋

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Tatrza駍ki Zwi箊ek Narciarski Zakopane

Cel zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego牋牋牋牋牋牋牋牋

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska narciarskiego oraz

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.

Termin i miejsce zawod體: 21.03.2009 (sobota) Zakopane - Kasprowy Wierch

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Start pierwszego zawodnika oko硂 godz. 9:30.

牋牋牋 Dok砤dne godziny zostan podane startu na odprawie przed牋牋牋牋

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 zawodami. Przewidywane zako馽zenie zawod體 o godz.16:00.

Informacja : Polski Zwi箊ek Narciarski Krak體,

牋牋牋 Tatrza駍ki Zwi箊ek Narciarski Zakopane

牋牋牋 SITN PZN Krak體

 

Informacje w internecie: http://www.wnp.pzn.pl牋牋

 

Zg硂szenia ,op砤ty startowe , losowanie : Op砤ta startowa :60 z (zawiera miejsc體k).

Losowanie odb阣zie si dzie przed zawodami w lokalu TZN. Odprawa i losowanie o godz. 19:00. Zg硂szenia zawodnik體 wed硊g list z eliminacji. Na list startow mog by wpisane tylko osoby, kt髍e potwierdz start oraz op砤c op砤t w biurze TZN przed odpraw od godz. 17:00 do 18:30. Nie ma mo縧iwo渃i wpisania si e-mailem, faksem lub telefonicznie.

 

Spos骲 przeprowadzenia zawod體: Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.

Odb阣 si dwa lub jeden przejazd slalomu giganta. (zale縩ie od warunk體 i ilo渃i zawodnik體).

 

Wyniki : We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg . rzeczywistego czasu przejazdu. Wyniki zostan範 obliczone r體nie w klasyfikacji 刴asters.

 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by pe硁oletnie osoby, kt髍e startuj筩 w eliminacjach mistrzostw zakwalifikowa硑 si do startu (miejsce w pierwszej 髎emce ka縟ej grupy). Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NW. Osoby kt髍e by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich trzech lat i mimo zakazu wystartuj w Mistrzostwach Polski Amator體 PZN otrzymaj zakaz startu w zawodach na okres pi阠iu lat. W przypadku startu mniej ni 6 zawodnik體 w kt髍ejkolwiek z grup dopuszcza si mo縧iwo滄 彻czenia grup wiekowych.

 

Podzia na grupy wiekowe:

KOBIETY

GRUPA I牋牋牋牋 56 lat i wi阠ej (1953 - .......)

GRUPA II牋牋牋 46 - 55 lat牋牋牋 (1963 - 1954)

GRUPA III牋牋牋 36 - 45 lat牋牋牋 (1973 - 1964)

GRUPA IV牋牋牋 18 - 35 lat牋牋牋 (1991 - 1974)

 

M石CZY廚I

GRUPA I牋牋牋牋 66 lat i wi阠ej (1943 - 厖)牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋

GRUPA II牋牋牋 56 - 65 lat牋牋牋 (1953 - 1944)

GRUPA III牋牋牋 46 - 55 lat牋牋牋 (1963 - 1954)

GRUPA IV牋牋牋 36 - 45 lat牋牋牋 (1973 - 1964)

GRUPA V牋牋牋 18 - 35 lat牋牋牋 (1991 - 1974)

 

Ogl筪anie trasy: W dniu zawod體 od godz. 8:30 - 9:00, mo縠 odbywa si ze渓izgiem obok trasy, lub podchodzeniem od do硊. Jazda po trasie przez 渨iat硂 bramki grozi dyskwalifikacj zawodnika. Zawodnicy w czasie ogl筪ania musz範 mie za硂縪ne w spos骲 widoczny numery startowe.

 

Interpretacja regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體.

 

Nagrody i dyplomy: organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwyci陑com w ka縟ej grupie oraz dyplomy za ka縟e 6 miejsc w grupie wiekowej.

Opracowanie: Piotr Bogusz牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Przew. WNP PZN: Zbigniew Kucia

Footer