Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATOR覹

REGULAMIN  MISTRZOSTW  POLSKI  AMATOR覹

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

ELIMINACJE 2009/2010

w konkurencji slalom gigant

 

Organizator: Okr阦owe Zwi箊ki Narciarskie, Kluby lub inne organizacje.

                     

Cel  zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie  aktywnego  wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska  narciarskiego oraz podnoszenie  poziomu narciarstwa zjazdowego.

                             

Termin i miejsce zawod體, zg硂szenia ,op砤ty  startowe , losowanie:  ustala organizator.

Informacje nale縴 poda drog elektroniczna w celu zamieszczenia na stronie internetowej zawod體: www.wnp.pzn.pl

 

Spos骲  przeprowadzenia zawod體:

Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odb阣zie si jeden lub dwa przejazdy slalomu giganta. (zale縩ie od ilo渃i zg硂sze ustala organizator).

 

Wyniki : 

We  wszystkich grupach  zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg .  rzeczywistego czasu przejazdu.

Pierwsze osiem os骲 w ka縟ej grupie w jednej z eliminacji   kwalifikuje si  do startu w Mistrzostwach Polski Amator體.

Nie ogranicza si ilo渃i start體 w eliminacjach.   

         

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami  zawod體  mog  by  osoby , kt髍e uko馽zy硑 18 rok 縴cia  i nie by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich 3 sezon體.

Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy  zalecaj  ubezpieczenie si od NW.

 

Podzia na grupy wiekowe:

                                   KOBIETY

GRUPA  I         46 lat i wi阠ej  (1964 - ........)

GRUPA  I I       36  - 45 lat        (1974 - 1965)

GRUPA  I I I     18  - 35 lat        (1992 - 1975)

Istnieje mo縧iwo滄 stworzenia grupy wiekowej 1953 -厖 w przypadku zg硂szenia min.8 os骲 w takiej grupie.*

 

                                   M石CZY廚I                 

GRUPA  I         56 lat i wi阠ej  (1954 - 厖)

GRUPA  I I       46 - 55 lat        (1964 - 1955)

GRUPA  I I I     36 - 45 lat        (1974 - 1965)

GRUPA  IV       18 - 35 lat        (1992 - 1975)

Istnieje mo縧iwo滄 stworzenia grupy wiekowej 1943 -厖 w przypadku zg硂szenia min.8 os骲 w takiej grupie.*

 

W przypadku ma砮j ilo渃i zg硂sze organizator zastrzega sobie prawo 彻czenia grup.

W ka縟ej grupie konieczne jest spisanie dok砤dnych rocznik體 ka縟ego zawodnika i przekazanie ich na listach wynik體 do organizatora fina丑w.

 

*Poniewa w fina砤ch planowane s grupy w rocznikach (1943 -.) w przypadku m昕czyzn oraz (1954 - ) w przypadku kobiet kwalifikacje w tych grupach uzyskuj osoby z eliminacji, kt髍e zmie渃i硑 si w pierwszych 髎emkach przy za硂縠niu istnienia tych grup.

 

Wyja渘ienie - przyk砤d: osoba ur. 1940 r. uzyska砤 miejsce 10 startuj筩 w grupie 56 lat i wi阠ej. Je縠li jednak w rocznikach 1942 i wi阠ej zmie渃i砤 si w pierwszej 髎emce mo縠 startowa w fina砤ch. Jest to  u砤twienie dla naszych najstarszych zawodnik體. Spowodowane jest to du抗 ilo渃i os骲 w tym wieku na fina砤ch jednak proporcjonalnie niewielk ilo渃i podczas eliminacji.

 

Interpretacja  regulaminu:

prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體.

 

Organizator odprowadza na konto Polskiego Zwi箊ku Narciarskiego op砤t w wysoko渃i 5 z od ka縟ego uczestnika eliminacji. Op砤ta przeznaczona jest na koszty organizacyjne.

 

Organizator przekazuje protoko硑 z eliminacji bezpo渞ednio po ich zako馽zeniu drog elektroniczna na adres wnp@pzn.pl (wg  ustalonego wzoru w formacie excel).  

 

opracowanie: Piotr Bogusz                                                      Przew. WNP PZN: Zbigniew Kucia

Footer