Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY

REGULAMIN  MISTRZOSTW  POLSKI  AMATOR覹

   W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

FINA 2011

w konkurencji slalom gigant

 

OrganizatorPolski Zwi箊ek Narciarski Wydzia S阣ziowski i Narciarstwa Powszechnego

                      Stowarzyszenie Instruktor體 i Trener體 Narciarstwa PZN    

 

Cel  zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie  aktywnego                

                         wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska  narciarskiego oraz

                         podnoszenie  poziomu narciarstwa zjazdowego.

Termin i miejsce zawod體: 25.03.2011 (pi箃ek) Kluszkowce

Odprawa odb阣zie si w dniu 24.03.2011 w Zaje焏zie Czorszty駍kim.
Zg砤szanie zawodnik體 od godz. 18:00 do 20:00. Losowanie po odprawie. Odprawa zaczyna si o godz. 20:15.
Nie ma mo縧iwo渃i zg硂szenia si telefonicznie lub mailowo. Przed odpraw nale縴 ui渃i op砤t startow oraz podpisa o渨iadczenie, kt髍e mo縩a znale熸 w zak砤dce sezon bie抗cy.

                        Dok砤dne godziny startu zostan podane na odprawie przed  zawodami.

Informacja : Polski Zwi箊ek Narciarski Krak體,

                     SITN PZN Krak體  

 

Informacje w internecie: http://www.wnp.pzn.pl     

 

Zg硂szenia ,op砤ty  startowe , losowanie : Op砤ta startowa :60 z

Losowanie odb阣zie si dzie przed zawodami. Nie ma mo縧iwo渃i wpisania si e-mailem, faksem lub telefonicznie. Informacje o odprawie na stronie internetowej przed planowanym terminem fina丑w.

 

Spos骲  przeprowadzenia zawod體:  Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.

Odb阣 si dwa lub jeden przejazd slalomu giganta. (zale縩ie od warunk體 i ilo渃i zawodnik體).

 

Wyniki :  We  wszystkich grupach  zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg . rzeczywistego  czasu przejazdu.

 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by pe硁oletnie osoby, kt髍e startuj筩 w eliminacjach mistrzostw zakwalifikowa硑 si do startu (miejsce w pierwszej 髎emce ka縟ej grupy). Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NW. Osoby kt髍e by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich trzech lat i mimo zakazu wystartuj w Mistrzostwach Polski Amator體 PZN otrzymaj zakaz startu w zawodach na okres pi阠iu lat. W przypadku startu mniej ni 6 zawodnik體 w kt髍ejkolwiek z grup dopuszcza si mo縧iwo滄 彻czenia grup wiekowych.

 

Podzia na grupy wiekowe:

KOBIETY

GRUPA  I         56 lat i wi阠ej   (1955 - .......)

GRUPA  II        46  - 55 lat        (1965 - 1956)

GRUPA  III       36  - 45 lat        (1975 - 1966)

GRUPA  IV       18  - 35 lat        (1993 - 1976)

 

M石CZY廚I

GRUPA  I         66 lat i wi阠ej  (1945 - .)                                                           

GRUPA  II        56 - 65 lat         (1955 - 1946)

GRUPA  III       46 - 55 lat        (1965 - 1956)

GRUPA  IV       36 - 45 lat        (1975 - 1966)

GRUPA  V        18 - 35 lat        (1993 - 1976)

 

Ogl筪anie trasy: W dniu zawod體, mo縠 odbywa si ze渓izgiem obok trasy, lub podchodzeniem od do硊. Jazda  po trasie przez 渨iat硂 bramki grozi dyskwalifikacj zawodnika. Zawodnicy w czasie ogl筪ania musz  mie za硂縪ne  w spos骲 widoczny numery startowe.

 

Interpretacja  regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury  zawod體.

 

Nagrody  i  dyplomy: organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwyci陑com w ka縟ej grupie oraz  dyplomy za ka縟e 6 miejsc w grupie wiekowej.

 

Opracowanie: Piotr Bogusz

 

Footer