Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATOR覹

 

REGULAMIN 燤ISTRZOSTW  POLSKI  AMATOR覹

   W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

FINA 2012

w konkurencji slalom gigant

 

Organizator: Polski Zwi箊ek Narciarski Wydzia S阣ziowski i Narciarstwa Powszechnego

                       Stowarzyszenie Instruktor體 i Trener體 Narciarstwa PZN    

 

Cel  zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie  aktywnego                

                         wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska  narciarskiego oraz

                         podnoszenie  poziomu narciarstwa zjazdowego.

Termin i miejsce zawod體: 23.03.2012 (pi箃ek) Kluszkowce.

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Dok砤dne godziny startu zostan podane na odprawie przed  zawodami.

Odprawa odb阣zie si w dniu 22.03.2012 w Zaje焏zie Czorszty駍kim. Zg砤szanie zawodnik體 od godz. 18:30 do 20:00. Losowanie po odprawie. Odprawa zaczyna si ok godz. 20:30.

Obecno滄 na odprawie obowi箊kowa.

Informacja: Polski Zwi箊ek Narciarski Krak體

       牋牋         SITN PZN Krak體

 

Informacje w internecie: http://www.wnp.pzn.pl; www.sitn.pl   

 

Zg硂szenia, op砤ty  startowe, losowanie: Op砤ta startowa :60 z

Losowanie odb阣zie si dzie przed zawodami. Nie ma mo縧iwo渃i wpisania si e-mailem, faksem lub telefonicznie. Informacje o odprawie na stronie internetowej przed planowanym terminem fina丑w.

 

Spos骲  przeprowadzenia zawod體:  Na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego.

Odb阣 si dwa lub jeden przejazd slalomu giganta. (zale縩ie od warunk體 i ilo渃i zawodnik體).

 

Wyniki:  We  wszystkich grupach  zostanie ustalona kolejno滄 miejsc 爓g rzeczywistego czasu przejazdu.

 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by pe硁oletnie osoby, kt髍e startuj筩 w eliminacjach mistrzostw zakwalifikowa硑 si do startu (uzyska硑 w sumie min. 60 punkt體). Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NW. Osoby kt髍e by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich pi阠iu lat i mimo zakazu wystartuj w Mistrzostwach Polski Amator體 PZN otrzymaj zakaz startu w zawodach na okres dziesi阠iu lat. W przypadku startu mniej ni 6 zawodnik體 w kt髍ejkolwiek z grup dopuszcza si mo縧iwo滄 彻czenia grup wiekowych.

 

Podzia na grupy wiekowe:

KOBIETY

GRUPA  I         56 lat i wi阠ej  (1956 - ........)

GRUPA  II        46  - 55 lat        (1966 - 1957)

GRUPA  III       36  - 45 lat        (1976 - 1967)

GRUPA  IV       18  - 35 lat         (1994 - 1977)

 

M石CZY廚I

GRUPA  I         66 lat i wi阠ej  (1946 - .)                                                           

GRUPA  II        56 - 65 lat        牋(1956 - 1947)

GRUPA  III       46 - 55 lat         (1966 - 1957)

GRUPA  IV       36 - 45 lat         (1976 - 1967)

GRUPA  V        18 - 35 lat         (1994 - 1977)

 

Ogl筪anie trasy: W dniu zawod體, mo縠 odbywa si ze渓izgiem obok trasy, lub podchodzeniem od do硊. Jazda  po trasie przez 渨iat硂 bramki grozi dyskwalifikacj zawodnika. Zawodnicy w czasie ogl筪ania musz  mie za硂縪ne  w spos骲 widoczny numery startowe.

 

Interpretacja  regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury  zawod體.

 

Nagrody  i  dyplomy: organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwyci陑com w ka縟ej grupie oraz  dyplomy za ka縟e 6 miejsc w grupie wiekowej.

  Opracowanie: Piotr Bogusz

Footer