Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATOR覹

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

ELIMINACJE 2012/2013

w konkurencji slalom gigant

 

Organizator: Okr阦owe Zwi箊ki Narciarskie, Kluby lub inne organizacje.

 

Cel zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.

 

Termin i miejsce zawod體, zg硂szenia ,op砤ty startowe, losowanie: ustala organizator.

Informacje nale縴 poda drog elektroniczn w celu zamieszczenia na stronie internetowej zawod體: www.wnp.pzn.pl

 

Spos骲 przeprowadzenia zawod體: Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odb阣zie si jeden lub dwa przejazdy slalomu giganta. (zale縩ie od ilo渃i zg硂sze ustala organizator).

 

Wyniki: We wszystkich grupach wiekowych zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg. rzeczywistego czasu przejazdu. W ka縟ych zawodach eliminacyjnych zdobywamy punkty wg poni縮zej tabeli:

 

MIEJSCE

PUNKTY

MIEJSCE

PUNKTY

I

100

VIII

30

II

80

IX

25

III

60

X

20

IV

50

XI

15

V

45

XII

10

VI

40

XII - XX

5

VII

35

XXI -

0

 

Nie ogranicza si ilo渃i start體 w eliminacjach.

 

Do startu w Fina砤ch Mistrzostw Polski Amator體 2013 kwalifikuje si ka縟a osoba, kt髍a uzyska砤 minimum 60 pkt.

M昕czy焠i urodzeni w 1947 i starsi oraz kobiety urodzone w 1957 i starsze uzyskuj kwalifikacje do Fina硊 MPA po uzyskaniu minimum 10 punkt體.

 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by osoby, kt髍e uko馽zy硑 18 rok 縴cia i nie by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich 5 sezon體. Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NNW.

 

Podzia na grupy wiekowe:

KOBIETY

GRUPA I 牋46 i wi阠ej (1967 - ...)

GRUPA II 36 - 45 lat (1977 - 1968)

GRUPA III 18 - 35 lat (1995 - 1978)

Istnieje mo縧iwo滄 stworzenia grupy wiekowej  kobiet urodzonych w 1957 i starszych w przypadku zg硂szenia min. 8 os骲 w takiej grupie

 

M石CZY廚I

GRUPA I 牋56 i wi阠ej (1957 - 厖)

GRUPA II 46 - 55 lat (1967 - 1958)

GRUPA III 36 - 45 lat (1977 - 1968)

GRUPA IV 18 - 35 lat (1995 - 1978)

Istnieje mo縧iwo滄 stworzenia grupy wiekowej m昕czyzn urodzonych w 1947 i starszych  w przypadku zg硂szenia min. 8 os骲 w takiej grupie.

 

W przypadku ma砮j ilo渃i zg硂sze organizator zastrzega sobie prawo 彻czenia grup.

 

Organizatora eliminacji obowi箊uje dostarczenie do WNP PZN wynik體 w ustalonym formacie bezzw硂cznie po eliminacjach. Wyniki nale縴 przekaza droga mailow na adres: wnp@pzn.pl

 

Interpretacja regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體.

 

Organizator odprowadza na konto Polskiego Zwi箊ku Narciarskiego op砤t w wysoko渃i 5 z od ka縟ego uczestnika eliminacji. Op砤ta przeznaczona jest na koszty organizacyjne. Polski Zwi箊ek Narciarski ma prawo do reklamy sponsora zawod體 fina硂wych podczas eliminacji po uzgodnieniu jej formy z organizatorami lokalnymi ka縟ej eliminacji.

Footer