Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATOR覹

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

FINA 2013

w konkurencji slalom gigant

 

Organizator: Polski Zwi箊ek Narciarski Wydzia S阣ziowski i Narciarstwa Powszechnego

Stowarzyszenie Instruktor體 i Trener體 Narciarstwa PZN

 

Cel zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.

 

Termin i miejsce zawod體: 13.04.2013 (sobota) Kasprowy Wierch. Dok砤dne godziny startu zostan podane na odprawie przed zawodami. Odprawa i losowanie Zakopane 12.04.2013 godz. 19:00. Obecno滄 na odprawie obowi箊kowa.

Informacja: Polski Zwi箊ek Narciarski Krak體, SITN PZN Krak體

Informacje w internecie: http://www.wnp.pzn.pl; www.sitn.pl

 

Zg硂szenia, op砤ty startowe, losowanie: Op砤ta startowa: 60 z

Losowanie odb阣zie si dzie przed zawodami. Nie ma mo縧iwo渃i wpisania si e-mailem, faksem lub telefonicznie. Lista zakwalifikowanych znajdzie si na stronie internetowej www.wnp.pzn.pl przed fina砤mi.

 

Spos骲 przeprowadzenia zawod體: Na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego.

Odb阣 si dwa lub jeden przejazd slalomu giganta. (zale縩ie od warunk體 i ilo渃i zawodnik體).

 

Wyniki: We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg rzeczywistego czasu przejazdu.

 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by pe硁oletnie osoby, kt髍e startuj筩 w eliminacjach mistrzostw zakwalifikowa硑 si do startu (uzyska硑 w sumie min. 60 punkt體). Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NW. Osoby kt髍e by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich pi阠iu lat i mimo zakazu wystartuj w Mistrzostwach Polski Amator體 PZN otrzymaj zakaz startu w zawodach na okres dziesi阠iu lat. W przypadku startu mniej ni 6 zawodnik體 w kt髍ejkolwiek z grup dopuszcza si mo縧iwo滄 彻czenia grup wiekowych.

Podzia na grupy wiekowe:

KOBIETY

GRUPA I 56 lat i wi阠ej (1957 - ........)

GRUPA II 46 - 55 lat (1967 - 1958)

GRUPA III 36 - 45 lat (1977 - 1968)

GRUPA IV 18 - 35 lat (1995 - 1978)

M石CZY廚I

GRUPA I 66 lat i wi阠ej (1947 - .)

GRUPA II 56 - 65 lat (1957 - 1948)

GRUPA III 46 - 55 lat (1967 - 1958)

GRUPA IV 36 - 45 lat (1977 - 1968)

GRUPA V 18 - 35 lat (1995 - 1978)

 

Ogl筪anie trasy: W dniu zawod體, mo縠 odbywa si ze渓izgiem obok trasy, lub podchodzeniem od do硊. Jazda po trasie przez 渨iat硂 bramki grozi dyskwalifikacj zawodnika. Zawodnicy w czasie ogl筪ania musz mie za硂縪ne w spos骲 widoczny numery startowe.

 

Interpretacja regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體.

Nagrody i dyplomy: organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwyci陑com w ka縟ej grupie oraz dyplomy za ka縟e 6 miejsc w grupie wiekowej.

 

Opracowanie: Piotr Bogusz

Footer