Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY

 

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATOR覹

W 燦ARCIARSTWIE ALPEJSKIM

ELIMINACJE 2013/2014

w konkurencji slalom

 

Organizator: Okr阦owe Zwi箊ki Narciarskie, Kluby lub inne organizacje.

 

Cel zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.

 

Termin i miejsce zawod體, zg硂szenia, op砤ty startowe, losowanie: Ustala organizator.

Informacje nale縴 poda drog elektroniczn w celu zamieszczenia na stronie internetowej zawod體: www.wnp.pzn.pl

 

Spos骲 przeprowadzenia zawod體: Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odb阣 si dwa przejazdy slalomu. Wprowadza si obowi箊ek ustawienia pe硁ych bramek.

 

Wyniki: We wszystkich grupach wiekowych zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg. rzeczywistego czasu sumy przejazd體.

 

Nie ogranicza si ilo渃i start體 w eliminacjach.

 

Do startu w Fina砤ch Mistrzostw Polski Amator體 2014 kwalifikuje si ka縟a osoba, kt髍a zmie渃i砤 si w pierwszej dziesi箃ce w dowolnych eliminacjach.

 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by osoby, kt髍e uko馽zy硑 18 rok 縴cia i nie by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich 5 sezon體. Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NNW.

 

Podzia na grupy wiekowe:

KOBIETY

GRUPA I 46 lat i wi阠ej (1968 - 厖)

GRUPA II 36 - 45 lat (1978 - 1969)

GRUPA III 18 - 35 lat (1996 - 1979)

 

M石CZY廚I

GRUPA I 46 lat i wi阠ej (1968 - 厖)

GRUPA II 36 - 45 lat (1978 - 1969)

GRUPA III 18 - 35 lat (1996 - 1979)

 

 

W przypadku ma砮j ilo渃i zg硂sze organizator zastrzega sobie prawo 彻czenia grup.

 

Organizatora eliminacji obowi箊uje dostarczenie do WNP PZN wynik體 w ustalonym formacie bezzw硂cznie po eliminacjach. Wyniki nale縴 przekaza droga mailow na adres: wnp@pzn.pl

 

Interpretacja regulaminu: Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體.

 

 

Organizator odprowadza na konto Polskiego Zwi箊ku Narciarskiego op砤t w wysoko渃i 5 z od ka縟ego uczestnika eliminacji. Op砤ta przeznaczona jest na koszty organizacyjne. Polski Zwi箊ek Narciarski ma prawo do reklamy sponsora zawod體 fina硂wych podczas eliminacji po uzgodnieniu jej formy z organizatorami lokalnymi ka縟ej eliminacji.

 

 

 

Opracowanie: Piotr Bogusz

 

 

Footer