Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋

 

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATOR覹

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

FINA 2014

w konkurencji slalom gigant

 

Organizator: Polski Zwi箊ek Narciarski Wydzia S阣ziowski i Narciarstwa Powszechnego

Stowarzyszenie Instruktor體 i Trener體 Narciarstwa PZN

 

Cel zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.

 

Termin i miejsce zawod體: 22 marca 2014 roku (sobota) Kasprowy Wierch. Dok砤dne godziny startu zostan podane na odprawie przed zawodami. Stok rezerwowy: Kluszkowce. Termin rezerwowy - niedziela 23 marca 2014 roku.

 

Odprawa i losowanie: Hotel Helios Zakopane 21.03.2014 (pi箃ek) godz. od 19:00. Obecno滄 na odprawie jest obowi箊kowa.

 

Informacje: Polski Zwi箊ek Narciarski; www.wnp.pzn.pl; www.sitn.pl

 

Zg硂szenia, op砤ty startowe, losowanie: Op砤ta startowa w wysoko渃i 80 z (zawiera miejsc體k). Losowanie odb阣zie si dzie przed zawodami. Nie ma mo縧iwo渃i wpisania si e-mailem, faksem lub telefonicznie. Lista zakwalifikowanych znajdzie si na stronie internetowej www.wnp.pzn.pl na co najmniej 7 dni przed fina砤mi.

 

Spos骲 przeprowadzenia zawod體: Na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego. Odb阣 si dwa lub jeden przejazd slalomu giganta (zale縩ie od warunk體 i ilo渃i zawodnik體).

 

Wyniki: We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg rzeczywistego czasu przejazdu.

 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by pe硁oletnie osoby, kt髍e startuj筩w eliminacjach mistrzostw zakwalifikowa硑 si do startu (uzyska硑 w sumie min. 60 punkt體)
z wy彻czeniem os骲 z GRUPY I kobiet i m昕czyzn. Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NNW. Osoby kt髍e by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich pi阠iu lat i mimo zakazu wystartuj w Mistrzostwach Polski Amator體 PZN otrzymaj zakaz startu w zawodach na okres dziesi阠iu lat. W przypadku startu mniej ni 6 zawodnik體 w kt髍ejkolwiek z grup dopuszcza si mo縧iwo滄 彻czenia grup wiekowych.

 

Podzia na grupy wiekowe:

KOBIETY

GRUPA I 56 lat i wi阠ej (1958 - ........)

GRUPA II 46 - 55 lat (1968 - 1959)

GRUPA III 36 - 45 lat (1978 - 1969)

GRUPA IV 18 - 35 lat (1996 - 1979)

M石CZY廚I

GRUPA I 66 lat i wi阠ej (1948 - .)

GRUPA II 56 - 65 lat (1958 - 1949)

GRUPA III 46 - 55 lat (1968 - 1959)

GRUPA IV 36 - 45 lat (1978 - 1969)

GRUPA V 18 - 35 lat (1996 - 1979)

 

Ogl筪anie trasy: W dniu zawod體, mo縠 odbywa si ze渓izgiem obok trasy, lub podchodzeniem od do硊. Jazda po trasie przez 渨iat硂 bramki grozi dyskwalifikacj zawodnika. Zawodnicy w czasie ogl筪ania musz mie za硂縪ne w spos骲 widoczny numery startowe.

 

Interpretacja regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體. Nagrody i dyplomy: organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwyci陑com w ka縟ej grupie oraz dyplomy za ka縟e 6 miejsc w grupie wiekowej.

 

Opracowanie: Piotr Bogusz

Footer