Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY

 

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATOR覹

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

FINA 2014

w konkurencji slalom

 

Organizator: Polski Zwi箊ek Narciarski Komisja Narciarstwa Powszechnego Wydzia硊 S阣ziowskiego i Narciarstwa Powszechnego

 

Cel zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.

 

Termin i miejsce zawod體: 1 marca 2014 roku (sobota) Rabka-Polczak體ka

 

Informacja: Polski Zwi箊ek Narciarski; www.wnp.pzn.pl

 

Op砤ta startowa: 50 z

 

Program zawod體: Start kobiet do pierwszego przejazdu godz. 10:00. Start m昕czyzn pierwszego przejazdu po kobietach. Przewidywane zako馽zenie zawod體 o godz.14:00-15:00. Losowanie odb阣zie si w dniu 28 lutego 2014 roku oko硂 godziny 21:00 w Karczmie pod wyci筭iem - zaraz po zako馽zeniu eliminacji.

 

Ogl筪anie trasy: 1 marca 2014 w godz. 9:30 9:45. Ogl筪anie mo縠 odbywa si ze渓izgiem obok trasy lub podchodzeniem od do硊. Jazda po trasie przez 渨iat硂 bramki grozi dyskwalifikacj zawodnika. W przypadku wysokiej temperatury istnieje mo縧iwo滄 ogl筪ania trasy poza ta渕ami. Zawodnicy w czasie ogl筪ania musz mie za硂縪ne w spos骲 widoczny numery startowe chyba, 縠 ogl筪ania b阣zie poza tras.

 

Spos骲 przeprowadzenia zawod體: Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odb阣 si dwa przejazdy slalomu. Trasa ustawiona z pe硁ych bramek.

 

Wyniki: We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wed硊g rzeczywistego czasu przejazdu.

 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by pe硁oletnie osoby, kt髍e startuj筩
w eliminacjach mistrzostw zakwalifikowa硑 si do startu (miejsce w pierwszej dziesi箃ce ka縟ej grupy). Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NNW. Osoby kt髍e by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich pi阠iu lat i mimo zakazu wystartuj w Mistrzostwach Polski Amator體 PZN otrzymaj zakaz startu w zawodach na okres dziesi阠iu lat. W przypadku startu mniej ni 6 zawodnik體 w kt髍ejkolwiek z grup dopuszcza si mo縧iwo滄 彻czenia grup wiekowych.

 

Podzia na grupy wiekowe:

KOBIETY

GRUPA I 46 lat i wi阠ej (1968 - 厖)

GRUPA II 36 - 45 lat (1978 - 1969)

GRUPA III 18 - 35 lat (1996 - 1979)

 

M石CZY廚I

GRUPA I 46 lat i wi阠ej (1968 - 厖)

GRUPA II 36 - 45 lat (1978 - 1969)

GRUPA III 18 - 35 lat (1996 - 1979)

 

Nagrody i dyplomy: Organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwyci陑com w ka縟ej grupie oraz dyplomy za ka縟e 6 miejsc w ka縟ej grupie wiekowej.

 

Interpretacja regulaminu: Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體.

 

Opracowanie: Piotr Bogusz

Footer