Global Navigation

Main Navigation

Content


 
ARCHIWUM - Sezon 2006/2007
REGULAMIN
REGULAMIN
MISTRZOSTW  POLSKI   AMATOR覹
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
w konkurencji slalom gigant
E L I M I N A C J E 2007

Organizator: Okr阦owe Zwi箊ki Narciarskie lub inne organizacje.
 
Cel  zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie  aktywnego  wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska  narciarskiego oraz podnoszenie  poziomu narciarstwa zjazdowego.

Termin i miejsce zawod體, zg硂szenia ,op砤ty  startowe , losowanie:  ustala organizator.
Informacje nale縴 poda drog elektroniczna w celu zamieszczenia na stronie internetowej zawod體: www.wnp.pzn.pl

Spos骲  przeprowadzenia zawod體: Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odb阣zie si jeden lub dwa przejazdy slalomu giganta. (zale縩ie od ilo渃i zg硂sze ustala organizator).

Wyniki :   We  wszystkich grupach  zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg .  rzeczywistego
czasu przejazdu. Pierwsze dziesi赕 os骲 w ka縟ej grupie w jednej z eliminacji   kwalifikuje si  do startu w Mistrzostwach Polski Amator體. Nie ogranicza si ilo渃i start體 w eliminacjach.
 
Warunki uczestnictwa: Uczestnikami  zawod體  mog  by  osoby , kt髍e uko馽zy硑 18 rok 縴cia       i nie by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich 3 lat. Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy  zalecaj  ubezpieczenie si od NW.

Podzia na grupy wiekowe:
 KOBIETY
GRUPA  I 46 lat i wi阠ej (1961 - ........)
GRUPA  I I 36  - 45 lat (1971 - 1962)
GRUPA  I I I 18  - 35 lat (1989 - 1972)

 M石CZY廚I
GRUPA  I 56 lat i wi阠ej (1951 - ........)
GRUPA  I I 46 55 lat       (1961 - 1952)
GRUPA  I I I 36 - 45 lat        (1971- 1962)
GRUPA  IV 18 - 35 lat        (1989- 1972)

W przypadku ma砮j ilo渃i zg硂sze organizator zastrzega sobie prawo 彻czenia grup.
Jednak w po彻czonych grupach konieczne jest spisanie rocznik體 ka縟ego zawodnika i przekazanie ich na listach wynik體 do organizatora fina丑w.

Interpretacja  regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體.

Organizator odprowadza na konto Polskiego Zwi箊ku Narciarskiego op砤t w wysoko渃i 5 z od ka縟ego uczestnika eliminacji.

Op砤ta przeznaczona jest na koszty organizacyjne.

Organizator przekazuje protoko硑 z eliminacji bezpo渞ednio po ich zako馽zeniu drog elektroniczna na adres wnp@pzn.pl (wg. ustalonego wzoru w formacie excel).
 
 

opracowanie : Piotr Bogusz
 

Footer