Global Navigation

Main Navigation

Content


 
ARCHIWUM - Sezon 2006/2007
REGULAMIN
REGULAMIN
MISTRZOSTW  POLSKI   AMATOR覹
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
w konkurencji slalom gigant
F I N A 2007

Organizator:  Polski Zwi箊ek Narciarski - Wydzia Narciarstwa Powszechnego
                       Tatrza駍ki Zwi箊ek Narciarski Zakopane
Cel  zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie  aktywnego
                         wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska  narciarskiego oraz
                         podnoszenie  poziomu narciarstwa zjazdowego.
Termin i miejsce zawod體: 25.03.2007 (niedziela) Zakopane - Kasprowy Wierch
                                             Start  kobiet  ok. godz. 9:30. Przewidywany start m昕czyzn
                                             o godz. 10:00. Dok砤dne godziny startu zostan podane  na odprawie przed
                                             zawodami. Przewidywane zako馽zenie zawod體 o godz.16:00.
Informacja : Polski Zwi箊ek Narciarski Krak體
        Tatrza駍ki Zwi箊ek Narciarski Zakopane

Informacje w internecie: http://www.wnp.pzn.pl

Zg硂szenia ,op砤ty  startowe , losowanie : Op砤ta startowa :50 z (zawiera miejsc體k)
losowanie odb阣zie si 24.03.2007 w lokalu TZN. Odprawa i losowanie o godz. 19:00. Zg硂szenia  zawodnik體 wed硊g list z eliminacji. Na list startow mog by wpisane tylko osoby, kt髍e potwierdz start oraz op砤c op砤t w biurze TZN przed odpraw od godz. 17:00 do 18:30. Nie ma mo縧iwo渃i wpisania si e-mailem, faksem lub telefonicznie.

Spos骲  przeprowadzenia zawod體:  Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.
Odb阣 si dwa lub jeden przejazd slalomu giganta. (zale縩ie od ilo渃i zawodnik體).

Wyniki :  We  wszystkich grupach  zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg . rzeczywistego  czasu przejazdu.

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by pe硁oletnie osoby, kt髍e startuj筩 w eliminacjach mistrzostw zakwalifikowa硑 si do startu (miejsce w pierwszej dziesi箃ce ka縟ej grupy). Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NW. Osoby kt髍e by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich trzech lat i mimo zakazu wystartuj w Mistrzostwach Polski Amator體 PZN otrzymaj zakaz startu w zawodach na okres pi阠iu lat. W przypadku startu mniej ni 6 zawodnik體 w kt髍ejkolwiek z grup dopuszcza si mo縧iwo滄 彻czenia grup wiekowych.

Podzia na grupy wiekowe:
 KOBIETY
GRUPA  I 46 lat i wi阠ej (1961 - ........)
GRUPA  I I 36  - 45 lat (1971 - 1962)
GRUPA  I I I 18  - 35 lat (1989 - 1972)
Istnieje mo縧iwo滄 stworzenia grupy wiekowej 1949 -厖 w przypadku zg硂szenia min.8 os骲 w takiej grupie.

 M石CZY廚I
GRUPA  I 56 lat i wi阠ej (1951 - ........)
GRUPA  I I 46 55 lat       (1961 - 1952)
GRUPA  I I I 36 - 45 lat        (1971- 1962)
GRUPA  IV 18 - 35 lat        (1989- 1972)
Istnieje mo縧iwo滄 stworzenia grupy wiekowej 1941 -厖 w przypadku zg硂szenia min. 8 os骲 w takiej grupie.
 

Ogl筪anie trasy: Dnia 25.03.2007 od godz. 8:30 - 9:00, mo縠 odbywa si ze渓izgiem obok trasy, lub podchodzeniem od do硊. Jazda  po trasie przez 渨iat硂 bramki grozi dyskwalifikacj zawodnika. Zawodnicy w czasie ogl筪ania musz  mie za硂縪ne  w spos骲 widoczny numery startowe.

Interpretacja  regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury  zawod體.

Nagrody  i  dyplomy: organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwyci陑com w ka縟ej grupie oraz  dyplomy za ka縟e 10 miejsc w grupie wiekowej.
 
   Opracowanie: Piotr Bogusz
R

Footer